De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de gemeente Waddinxveen bekend dat de volgende besluiten zijn genomen:

  • vaststellen maatwerkvoorschriften voor Eltacon Engineering B.V. op de locatie Coenecoop 57. De voorschriften gaan over grondwatermonitoring, kenmerk 2020334726, verzonden op 7 januari 2021;
  • Roveg Fruit B.V. verlenen vrijstelling voor het lozen van afvalwater zonder vetafscheider op het perceel Nijverheidsweg 20. Kenmerk 2020323413, verzonden op 21 december 2020;
  • vaststellen maatwerkvoorschriften voor Isero IJzerwarengroep B.V. op de locatie Dirk Verheulweg 3. De voorschriften gaan over de maximale opslagcapaciteit van gevaarlijke stoffen en spuitbussen in een opslagvoorziening. Kenmerk 2020108235, verzonden op 23 december 2020.

Bent u het niet eens met deze besluiten?

Neem dan contact op met de ODMH voor meer informatie of om uw vragen te stellen. U kunt bellen met 088-54 50 000. In het algemeen blijkt dat met een telefoontje veel kan worden verduidelijkt.

Komen we er dan toch niet uit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dit kan als u belanghebbende bent. Dit mag overigens ook direct, zonder eerst te bellen. Een bezwaarschrift kunt u indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is toegezonden of uitgereikt. Het besluit blijft ook bij het indienen van een bezwaarschrift gewoon geldig.

Uw bezwaarschrift kunt u sturen naar college van B&W, t.a.v. de commissie bezwaarschriften.

U kunt uw bezwaarschrift ook online indienen. Op deze pagina staat uitgelegd hoe u online uw bezwaarschrift indient.

Zet in elk geval in uw bezwaarschrift: 

•           uw naam, adres en handtekening

•           de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt

•           een omschrijving en het kenmerk (nummer) van het besluit waar u bezwaar tegen maakt

•           de redenen waarom u bezwaar maakt

•           indien mogelijk het telefoonnummer en e-mailadres waarop u bereikbaar bent

Om u sneller van dienst te kunnen zijn is het handig als u een kopie meestuurt van het besluit waar u bezwaar tegen maakt.

Voorlopige voorziening

Hebt u een bezwaarschrift ingediend en meent u dat uw belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing op uw bezwaren niet kunt afwachten? De Algemene wet bestuursrecht geeft u dan de mogelijkheid om een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank (Postbus 20302, 2500 EH Den Haag).

U kunt een verzoek om voorlopige voorziening ook online indienen. Op deze website staat ook meer informatie over het digitaal indienen van een verzoek om voorlopige voorziening. Aan de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.