De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de gemeente Waddinxveen bekend dat een besluit is genomen om maatwerkvoorschriften vast te stellen voor BOB Autowas, Kouwe Hoek 1. De voorschriften hebben betrekking op grondwatermonitoring, kenmerk 2019514994, verzonden 10 oktober 2019.

Bezwaar

Heeft u vragen dan kunt u bellen met 088-5450000. Met een telefoontje kan veel worden verduidelijkt. Bezwaar maken is dan misschien niet nodig. Belanghebbenden kunnen natuurlijk ook meteen een bezwaarschrift indienen. Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn van 6 weken. Deze termijn gaat in op de dag na verzending van het besluit. Voor het indienen van bezwaar zie kader “bezwaar”. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op.

Voorlopige voorziening

Hebt u een bezwaarschrift ingediend en meent u dat uw belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing op uw bezwaren niet kunt afwachten? De Algemene wet bestuursrecht geeft u dan de mogelijkheid om een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank (Postbus 20302, 2500 EH Den Haag). U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Kijk op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Aan de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Inlichtingen

Voor informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-5450000.