Voor het plaatsen van kleine gesloten bodemenergiesystemen buiten interferentiegebieden of het lozen grondwater, hemelwater of afvalwater anders dan vanuit een inrichting, is een vergunning niet altijd nodig. In die gevallen kan worden volstaan met een melding van de activiteiten.

De volgende meldingen zijn ingediend:

  • Nathan Projects B.V., Louis Couperusstraat 1-27 (oneven): het aanleggen van 14 gesloten bodemenergiesystemen
  • Van der Veldt Bronbemalingen B.V., Wilhelminakade 26: het lozen van grondwater afkomstig van een ontwatering in een schoonwaterriool vanwege bemaling t.b.v. reconstructie oever Gouwe

Tegen deze meldingen kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken liggen niet ter inzage.