Het college van burgemeester en wethouders heeft, op grond van artikel 44, derde lid van het Besluit bodemkwaliteit, ten aanzien van hergebruik van PFAS-houdende grond het volgende vastgesteld:

  • Voor wat betreft de stofgroep PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) voor grondverzet binnen de regio wordt aangesloten bij het bestaande bodembeleid zoals vastgelegd in de Nota bodembeleid 2016, waarbij alleen toetsing op functie van de ontvangende bodem plaatsvindt; 
  • Voor wat betreft de stofgroep PFAS voor grondverzet van buiten de regio wordt het landelijke “Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS houdende grond en baggerspecie” gevolgd. 

Bekijk de publicatie

Toelichting

Op dit moment werken de regiogemeenten aan lokale achtergrondwaarden en bodembeleid voor PFAS. Vooruitlopend hierop stelt ons college, in overleg met de regiogemeenten, lokaal beleid vast. Hiermee wordt geregeld dat voor het toepassen van PFAS-houdende grond afkomstig uit de regio (gemeenten Gouda, Krimpenerwaard, Bodegraven-Reeuwijk, Zuidplas, Alphen aan den Rijn en Waddinxveen) wordt getoetst aan de normen die gelden voor de functie van de ontvangende bodem. Dit is in lijn met de huidige Nota bodembeheer 2016.

PFAS is een nieuwe stof waarvan nog onduidelijk is hoe deze zich gedraagt in de bodem en uitspoelt naar het grondwater. Vanwege deze onzekerheid willen we in Midden-Holland kritisch zijn ten aanzien van de grond die van buiten de regio komt. 
Voor grond van buiten de regio wordt het Tijdelijk Handelingskader PFAS gevolgd. Hier geldt het stand still principe (er mag geen verslechtering optreden) en wordt een dubbele toets uitgevoerd (kwaliteit en functie). 

Door de dubbele toets te hanteren vindt er geen verslechtering van de bestaande bodemkwaliteit plaats (stand still).  

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na deze bekendmaking bezwaar indienen tegen dit besluit bij het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen, t.a.v. de bezwaarschriften commissie, Beukenhof 1, 2741 HS Waddinxveen.

Bekijk de Nota Bodembeheer Midden Holland en Zoetermeer 2016