Gemeente Waddinxveen maakt bekend dat ze een ontheffing wil aanvragen voor ex artikel 3.3, eerste lid, in samenhang met artikel 3.17, eerste lid, onder a, van de Wnb voor het bewerken van nesten en eieren van de grauwe gans, kolgans, brandgans en Canadese gans in de periode van 1 februari tot en met 30 juni en het doden van grauwe ganzen in de zomerperiode, het doden van brandganzen in de maanden juli tot en met oktober, het doden van kolganzen in de maanden maart tot en met oktober en het doden van Canadese ganzen gedurende het gehele jaar. De ontheffing wordt verleend tot en met 31 december 2027 in het belang van het voorkomen van belangrijke landbouwschade, ter bescherming van de vliegveiligheid en in het belang van het voorkomen van schade aan de flora en fauna en heeft betrekking op de gemeente Waddinxveen. 

Zienswijze en inzage

De beschikking is bekend gemaakt op www.overheid.nl(externe link)

De beschikking en relevante documenten liggen t/m 27 juni 2022 ter inzage. Een belanghebbende kan t/m 27 juni 2022 een beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag onder vermelding van het zaaknummer 01021238. Bij een spoedeisend belang kan een belanghebbende tevens een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van zowel het beroep- als het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Het is ook mogelijk om een verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te dienen via het Digitaal loket(externe link).

Inlichtingen

Voor meer informatie neemt u contact op met de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu van Omgevingsdienst Haaglanden. Dit kan via vergunningen@odh.nl.