Gemeente Waddinxveen maakt bekend dat ze van de Faunabeheereenheid Zuid-Holland een aanvraag om ontheffing ontvangen zoals bedoeld in artikel 3.26, derde lid, van de Wet natuurbescherming. De aanvraag betreft het gebruik van een luchtdrukgeweer bij de bestrijding van de bruine rat (Rattus norvegicus) en de zwarte rat (Rattus rattus) in de gehele provincie Zuid-Holland. Deze ontheffing is jaarrond geldig voor een periode van zes jaar vanaf bekendmaking van dit besluit.

Zienswijze en inzage

De beschikking is bekend gemaakt op www.overheid.nl(externe link)
 
De beschikking en relevante documenten liggen t/m 10 oktober 2022 ter inzage. Een belanghebbende kan t/m 10 oktober 2022 een beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag onder vermelding van het zaaknummer 01031914. Bij een spoedeisend belang kan een belanghebbende tevens een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van zowel het beroep- als het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Het is ook mogelijk om een verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te dienen via het Digitaal loket(externe link).

Inlichtingen

Voor meer informatie neemt u contact op met de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu van Omgevingsdienst Haaglanden. Dit kan via vergunningen@odh.nl.