Gemeente Waddinxveen maakt bekend dat ze een ontheffing wil aanvragen en verlenen voor ex artikel 3.18, eerste lid van de Wnb om de omvang van de standganzen populatie gedurende de periode 15 mei tot en met 31 juli te beperken conform het op 14 december 2021 door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland goedgekeurde Faunabeheerplan ganzen Zuid-Holland 2022 - 2027. Het gaat om de volgende ganzensoorten: grauwe gans (Anser anser), de Canadese gans (Anser canadensis) en de gedomesticeerde grauwe gans (ook aangeduid met soepgans) (Anser anser forma domestica). Het beperken van de omvang van de populaties van deze soorten zal geschieden door het doden met gebruikmaking van middelen die krachtens de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn toegelaten of vrijgesteld al dan niet in combinatie met een vangkraal en honden, niet zijnde lange honden.

Zienswijze en inzage

De beschikking is bekend gemaakt op Officiële Bekendmakingen(externe link)
 
De beschikking en relevante documenten liggen t/m 25 juli 2022 ter inzage. Een belanghebbende kan t/m 25 juli 2022 een beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag onder vermelding van het zaaknummer 01026007. Bij een spoedeisend belang kan een belanghebbende tevens een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van zowel het beroep- als het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Het is ook mogelijk om een verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te dienen via het Digitaal loket(externe link).

Inlichtingen

Voor meer informatie neemt u contact op met de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu van Omgevingsdienst Haaglanden. Dit kan via vergunningen@odh.nl.