Melding op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen

Voor het plaatsen van kleine gesloten bodemenergiesystemen buiten interferentiegebieden of het lozen van grondwater, hemelwater of afvalwater anders dan vanuit een inrichting, is een vergunning niet altijd nodig. In die gevallen kan worden volstaan met een melding van de activiteiten.

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding ontvangen:

  • WKO Nederland B.V., Honingbij en Metselbij : het aanleggen van 47 individuele gesloten bodemenergiesystemen t.b.v. een woningbouwproject       

Tegen een melding op grond van artikel 1.10 of 1.10a van het Besluit lozen buiten inrichtingen kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken liggen niet ter inzage.