Op 26 januari 2022 heeft de gemeenteraad het beheerplan Begraafplaats Thijmhof 2022-2026 vastgesteld. Vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) dient elke gemeente aan te gegeven welke kapitaalgoederen zij beheert, wat het ambitieniveau daarbij is en hoe het beheer wordt uitgevoerd. Ook geven we inzicht in de kostendekking van de begraafplaats. 

Wat staat er in het Beheerplan?

  • wat de omvang en de kwaliteit van het areaal is;
  • een meerjarenperspectief op het onderhoud, beheer en de exploitatie van de begraafplaats;
  • wat de capaciteit op onze begraafplaats is.

Inzage

U bekijkt het beheerplan via www.officielebekendmakingen.nl(externe link).