Waddinxveen financieel gezond door groei en duidelijke koers

Dit nieuwsbericht is verlopen.
5 oktober 2023, 12:27

Het college van burgemeester en wethouders biedt de raad de programmabegroting 2024 – 2027 aan. In de begroting staat hoeveel geld er binnenkomt, waar we het aan uitgeven en wat we gaan doen in het nieuwe jaar. Het college is blij dat ze een meerjarig structureel sluitende begroting kan presenteren, ondanks de forse structurele daling in de bijdrage vanuit het gemeentefonds vanaf 2026. Er is een positief saldo in 2024 van € 5.834.000 aflopend naar € 181.000 positief in 2027. Het college wil financieel gezond blijven. We doen dit door voorzichtig te begroten en door het feit dat we een groeigemeente zijn. Daarbij houden we aandacht voor de financiële onzekerheden én de ambities uit het collegeprogramma 2022-2026. Zodat iedereen in Waddinxveen zich thuis kan voelen.

Het college werkt hard aan het halen van zoveel mogelijk van de ambities

We gaan gestaag en in een flink tempo door met de bouw van (betaalbare) woningen, we spannen ons in voor passende maatschappelijke voorzieningen, een duurzamer, groener en veiliger Waddinxveen en we sturen op de juiste zorg en ondersteuning voor de mensen die dat nodig hebben. We kiezen ervoor veel aandacht te hebben voor deze thema’s. Als gevolg hiervan beperken we inspanningen op het gebied van natuur & recreatie en verkeer & vervoer, behalve als dit echt nodig is.

We streven naar de laagste woonlastendruk in de regio

De Onroerende Zaakbelasting (OZB) en de begraafrechten verhogen wij niet voor 2024. De afvalstoffenheffing (gemeentelijke belasting voor afval) stijgt wel door toenemende kosten voor het verwerken van met name restafval. De rioolheffing stijgt in lijn met het Gemeentelijk waterplan 2021 – 2025.

We kijken opnieuw naar de inrichting en samenstelling van de organisatie van de gemeente

Dit hoort bij de sterke groei van Waddinxveen. De uitwerking hiervan vindt plaats in 2024. De verwachting is dat structureel financiële middelen nodig zijn om de organisatie toekomstbestendig te houden.

Er is nog onduidelijkheid over de nieuwe manier waarop het Rijk gemeenten wil financieren

Het Rijk heeft voor een deel duidelijkheid gegeven. Toch is de structurele daling vanaf 2026 nog steeds hoog. Met de val van het kabinet verwachten we dat hier op korte termijn geen oplossingen voor komen. Hierdoor is het onzeker of wij op de langere termijn een structureel sluitende begroting kunnen blijven presenteren.

In Waddinxveen hebben we een structureel sluitende meerjarenbegroting

Dit is het geval door in de Kaderbrief 2024 – 2027 zo min mogelijk nieuw beleid op te nemen. De sterkere groei van Waddinxveen brengt ook financiële ruimte met zich mee. Hierdoor blijft ons saldo positief. De structurele ruimte loopt wel meerjarig fors terug met een positief saldo in 2024 van € 5.834.000 aflopend naar € 181.000 positief in 2027.