Burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen,

Overwegende dat het voor de uitvoering van de toezichthoudende taken in de gemeente Waddinxveen noodzakelijk is toezichthouders aan te wijzen die toezicht houden op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de volgende wetten:

  • Participatiewet;
  • Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW);
  • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ);
  • Wet sociale werkvoorziening (Wsw).

Gelet op de artikelen: 76a Participatiewet, 53 IOAW, 53 IOAZ, 15a WSW, 5:11 en 5:12 Algemene wet bestuursrecht (Awb);

Besluiten vast te stellen: het Aanwijzingsbesluit toezichthouders 2020.

Artikel 1 Aanwijzing

De Sociaal Rechercheurs in dienst van de gemeente Waddinxveen worden aangewezen als toezichthoudende ambtenaar in de gemeente met betrekking tot het houden van toezicht op het naleven van de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ en de Wsw.

Artikel 2 Legitimatiebewijs

De bevoegdheid tot het afgeven van een legitimatiebewijs als bedoeld in artikel 5:12, eerste lid, van de Awb wordt gemandateerd aan de concernmanager Maatschappij.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het gemeenteblad.

Bekijk publicatie in Gemeenteblad