B&W hebben het voornemen om Dorpstraat 68 aan te wijzen als gemeentelijk monument. Het ontwerpbesluit kunt u inzien van 20 augustus t/m 30 september 2020. Wilt u het ontwerpbesluit bekijken? Neem dan telefonisch contact met ons op via 14 0182.

Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn kan iedereen een schriftelijke zienswijze indienen over het ontwerpbesluit. Schriftelijke reacties dienen gericht te worden aan het college van B&W.

De ontvangen reacties worden betrokken bij de besluitvorming over de vaststelling van het aanwijzingsbesluit. Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer Roeters via 14 0182.