Op 16 april 2020 heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) namens de gemeente Waddinxveen een besluit genomen op de aanvraag met kenmerk 2019712442. Dit betreft het brandveilig gebruiken van een BSO en peuteropvang in de basisschool aan de Peter Zuidlaan 2. De vergunning is toegekend.

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de gemeente Waddinxveen. De inzageperiode is 6 weken en start op de eerste werkdag na de publicatiedatum van deze bekendmaking. Een dag na de start van inzageperiode start de beroepstermijn. De inzageperiode en beroepstermijn eindigen 6 weken na de start van de beroepstermijn. Vanwege de landelijke maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hanteren veel gemeente aangepaste bezoektijden. Wij bieden u daarom de mogelijkheid om de stukken die u wilt inzien naar u te e-mailen. U kunt hiervoor contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.

Beroep

Belanghebbenden kunnen gedurende een periode van 6 weken een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. De termijn start met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de motivering van het beroep bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent. Een beroepschrift kan ook digitaal worden ingesteld op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht(externe link). Het indienen van beroep betekent overigens niet dat het besluit niet geldt.

Voorlopige voorziening

Als er een spoedeisend belang is, kan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, dagtekening, omschrijving van dit besluit en motivering van het verzoek bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent. Er kan alleen een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend als ook bezwaar is gemaakt. Een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden aangevraagd op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht(externe link).

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.